Familiezaken

Bij Familiezaken kunt u denken aan een keur van regelingen die bij de notaris getroffen kunnen worden bij belangrijke veranderingen in het leven van mensen.
Zo kan de notaris betrokken worden bij het opstellen/wijzigen van een testament (in geval van overlijden) of van een levenstestament (ingeval van ziekte).
Ook kan de notaris gevraagd worden om huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap op te stellen of een samenlevingscontract (tussen ongehuwde en niet geregistreerde partners).

Maar ook na het overlijden verricht de notaris vaak werkzaamheden in een erfenis, bijvoorbeeld om een verklaring van erfrecht op te stellen of om de erfenis volledig af te wikkelen voor de erfgenamen.
Vaak wordt de uiteindelijke verdeling van de bezittingen van de nalatenschap onder de erfgenamen door de notaris opgeschreven.

Ook is de tussenkomst van de notaris vereist voor een schenking in de vorm van een ‘schuldigerkenning op papier’. Bij andersoortige schenkingen kan de notaris vooraf advies geven, ook ter voorkoming of beperking van de heffing van schenkbelasting.

Regel al uw familiezaken bij ons

Testament

Zonder een testament op te stellen, bepaalt de wet wie uw bezittingen ontvangt na uw overlijden.
De wet regelt in dat geval ook hoeveel erfbelasting er door de erfgenamen betaald moet worden.

In een testament kunt u een andere verdeling van uw bezittingen vastleggen en bijvoorbeeld ook een executeur benoemen, die uw erfenis afwikkelt.
De inhoud van een testament kan tevens van invloed zijn op de verschuldigde erfbelasting.

Meer informatie

Levenstestament

In een levenstestament legt u vast wie voor u financiële, medische en persoonlijke zaken mag regelen, als u dat zelf niet meer zou kunnen, bijvoorbeeld door een ziekte.
Zonder levenstestament bepaalt de wet hoe de financiën van u beheerd dienen te worden, indien diegene dat zelf niet meer kan. Daarvoor gelden de wettelijke regels van het bewind of de curatele.
De medische beslissingen worden in dat geval door een zogenaamde ‘mentor’ genomen.

Met behulp van een levenstestament houdt u zelf de regie over uw leven in handen, zowel op het financiële vlak als ten aanzien van uw welzijn.

Meer informatie

Huwelijks-, partnerschaps
voorwaarden

In huwelijksvoorwaarden spreekt u als echtgenoten af of, en zo ja, hoe, uw bezittingen tijdens of aan het einde van uw huwelijk worden verdeeld.
Voor geregistreerde partners heten deze voorwaarden ‘partnerschapsvoorwaarden’, maar verder kunnen dezelfde zaken geregeld worden.

Wanneer u voor uw huwelijkssluiting geen huwelijksvoorwaarden bij de notaris opstelt, trouwt u volgens de huidige wet in ‘beperkte gemeenschap van goederen’.
Datzelfde geldt voor het geregistreerde partnerschap.

Meer informatie

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract kunt u als ongehuwde en niet geregistreerde partners allerlei afspraken samen vastleggen. Zo kunt u daarin aangeven welke bezittingen van u persoonlijk zijn en welke van u gezamenlijk.

Ook kunt u afspraken maken over de huishoudkosten (zoals de huur/hypotheekrente en gas, water en licht).

Ook kan bijvoorbeeld worden bepaald wat er moet gebeuren met uw gezamenlijke bezittingen zoals uw woning en tevens uw pensioen, zodra een van u zou komen te overlijden.

Meer informatie

Verklaring van erfrecht/executele

In een ‘verklaring van erfrecht’ verklaart de notaris wie de erfgenamen zijn in een bepaalde nalatenschap en tevens wie bevoegd is om die nalatenschap af te wikkelen.
Indien alleen wordt vastgelegd wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen, wordt gesproken van een ‘verklaring van executele’.

Meer informatie

Afwikkeling nalatenschap

Wanneer u onenigheid over de afwikkeling of de verdeling van een erfenis wilt voorkomen, kan het een goed idee zijn om de notaris hiervoor in te schakelen.

De notaris kan namens de erfgenamen de nalatenschap desgewenst onafhankelijk en deskundig afwikkelen.
Daarnaast kan hij ervoor zorgen dat alle bezittingen die tot de nalatenschap behoren, zo eerlijk mogelijk onder de erfgenamen worden verdeeld.

Ook kan de notaris bijvoorbeeld de aangifte voor de erfbelasting in de nalatenschap invullen en daarbij gebruik maken van alle eventuele belastingvoordelen.

Meer informatie

Schenking

Indien u een schenking wenst te doen aan een familielid of bijvoorbeeld een goed doel, dan kan dat op verschillende manieren worden uitgevoerd.
Alleen als u een zogenaamde ‘schuldigerkenning op papier’ wilt doen, is het opstellen van een notariële schenkingsakte verplicht.

Maar ook als u alleen maar een bedrag via de bank wilt geven, kan het belangrijk zijn om toch bepaalde regels over de schenking vooraf vast te leggen.
Ook dan kan een advies van de notaris behulpzaam zijn. Zelfs kan de notaris die voorwaarden daarna nog voor u vastleggen.

Meer informatie

Maak een afspraak

We helpen u graag verder bij het regelen van al uw familiezaken.

Neem contact op voor vragen of het maken van een afspraak.