Huis en hypotheek

Een ander gedeelte van de werkzaamheden van de notaris heeft betrekking op de overdracht van zogenaamde ‘registergoederen’. Daartoe behoren woningen, appartementen en bedrijfspanden, maar ook (ongebouwde) grond.

Soms stelt de notaris ook de koopovereenkomst op tussen de koper en de verkoper van een registergoed, waarin de afspraken (onder meer over de koopprijs, eventuele garanties en de datum van levering) worden vastgelegd.
De koopovereenkomst is de basis voor de leveringsakte.

Door de inschrijving van de notariële leveringsakte in het Kadaster wordt het registergoed overgedragen. Voor die inschrijving in het Kadaster zorgt de notaris dus ook.

Daarnaast vestigt de notaris zogenaamde zakelijke gebruiksrechten (met als voorbeelden recht van vruchtgebruik, erfpachtsrecht en opstalrecht) en zekerheidsrechten (hypotheekrecht) op registergoederen.

Ook wordt de notaris bijvoorbeeld ingeschakeld in het kader van de splitsing van een gebouw in appartementen.

Een laatste voorbeeld van notariële tussenkomst is de verdeling van een woning in gemeenschappelijk eigendom, bijvoorbeeld bij het einde van de relatie of na een overlijden van een partner.

Regel al uw huis- en hypotheekzaken bij ons

Overdracht woning
(met of zonder hypotheek)

De notaris heeft al zeer lange tijd de taak om registergoederen door middel van een notariële leveringsakte over te dragen.
De basis voor de inhoud van die akte van levering is vaak de koopovereenkomst tussen een koper en een verkoper.

Of de koper tevens een hypotheekakte moet laten opstellen, is afhankelijk van de vraag of er voor de aankoop geld wordt geleend bij een financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij.
Die financiële instantie stelt vaak als voorwaarde dat zij hypothecaire zekerheid krijgt op de woning tot zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening.

Meer informatie:

Vestiging hypotheekrecht (verhoging of oversluiting)

Vaak zult u voor de aankoop van een woning geld lenen van een bank of financiële instelling. Indien u voldoet aan de eisen die de financiële instelling stelt, zal die instelling bereid zijn om u onder bepaalde voorwaarden geld te lenen.
Een van die voorwaarden zal vaak zijn dat de financiële instelling een hypotheekrecht krijgt op de aan te kopen woning. Hierdoor heeft zij de meeste zekerheid dat het geleende geld wordt terugbetaald.

Het oversluiten van uw hypotheek is een ander moment waarop u een nieuw hypotheekrecht krijgt en de hypotheek bij uw “oude” bank bij het kadaster zal moeten worden doorgehaald.

Splitsing in appartementsrechten

Een bijzondere verrichting die geregeld door de notaris wordt uitgevoerd, is de splitsing van een gebouw in appartementsrechten. Hierna kunnen gedeelten van een gebouw afzonderlijk worden overgedragen en/of worden bezwaard met een hypotheekrecht bijvoorbeeld.

De (appartementen)splitsing kan betrekking hebben op een geheel flatgebouw, maar een woning kan evengoed worden gesplitst in een paar appartementen.
Afhankelijk van het gebouw dat gesplitst dient te worden, bestaan er verschillende splitsingsregels en voorwaarden, die afhankelijk zijn van de gemeente.

Vestiging van erfpacht of opstalrecht

Ook is de notaris aangewezen tot het vestigen van zogenaamde ‘ beperkte zakelijke rechten’. Voorbeelden daarvan zijn het erfpachtsrecht en het opstalrecht.
Krijgt iemand voor langere tijd de grond van een ander zakelijk in gebruik, dan gebeurt dat vaak door het vestigen van een erfpachtsrecht.
Moet iemand gerechtigd worden van een opstal, terwijl diegene niet tevens de eigenaar is van de grond waarop zich die opstal bevindt, dan wordt er vaak een opstalrecht gevestigd.

Aan de vestiging van een erfpacht-of een opstalrecht kunnen verschillende regels worden verbonden en ook kan de duur van het recht verschillen.

Verdeling woning
(met of zonder oversluiting hypotheek)

Gesteld dat u samenwonend bent of gehuwd/geregistreerd als partners en u gezamenlijk eigenaar bent van een woning.
Indien uw relatie wordt beëindigd, wordt de woning vaak toegedeeld aan een van de partners/echtgenoten.
Daarvoor is een notariële verdelingsakte nodig.

Vaak worden in die verdelingsakte ook andere afspraken tussen de ex-partners vastgelegd, zoals de verdeling van andere bezittingen, overeengekomen partneralimentatie en/of pensioenverevening/verdeling.

Indien er ten tijde van de verdeling nog een hypotheekschuld rust op de woning, dient de ex-partner die eigenaar blijft van de woning, vanaf dat moment die hypotheekschuld voor zijn/haar eigen rekening te nemen.
Daarvoor moet een verzoek worden gericht aan de betreffende financiële instelling, om mee te werken aan een zogenaamd ‘ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid’ van de andere ex-partner.
Als de partner die eigenaar blijft van de woning op dat moment besluit om zelf een nieuwe hypotheekschuld aan te gaan, is dat ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet nodig.

Maak een afspraak

We helpen u graag verder bij het regelen van al uw huis- en hypotheekzaken.

Neem contact op voor vragen of het maken van een afspraak.