Ondernemingsrecht

Ook voor uw bedrijfs-/ondernemingszaken kunt u bij de notaris terecht, zoals voor het adviseren over en opstellen van uw vennootschaps- of maatschapscontract.

In een aantal gevallen is de tussenkomst van de notaris ook wettelijk verplicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) en de stichting/vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) of de wijziging van de statuten van de B.V., maar ook de stichting/vereniging.

Ook de overdracht van aandelen in een B.V. dient via de notaris te gebeuren.

Een andere dienst waarvoor de hulp van de notaris wordt ingeroepen, is de overdracht van een onderneming (bijvoorbeeld bij ontbinding van een vennootschap onder firma of een maatschap), zeker als er de overname het bedrijfspand bij betrokken is.

Regel al uw ondernemingsrecht bij ons

Oprichting B.V.

Een B.V. is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal. Degene die het kapitaal bijeenbrengen worden aandeelhouders genoemd. Iedere aandeelhouder neemt voor een bepaald aantal aandelen deel in de B.V..
Sinds de invoering van de Wet tot vereenvoudiging en flexibilisering van het B.V.-recht, is het niet alleen eenvoudiger om een B.V. op te richten maar ook zijn er ook veel meer keuzes ten aanzien van de inhoud van de statuten.

De B.V. heeft naast aandeelhouder(s) ook een directie, die het beleid van de B.V. bepaalt.
De B.V. moet worden opgericht via de notaris en ook moeten de statuten van bestaande B.V.’s worden gewijzigd via de notaris.

Meer informatie

Oprichting stichting/vereniging

Ook de stichting en de (formele) vereniging dienen door middel van een notariële akte te worden opgericht.
Tevens dienen de statuten van de stichting en de vereniging bij notariële akte te worden gewijzigd.

De stichting kent minimaal een orgaan, namelijk het bestuur. De vereniging kent minimaal twee organen, het bestuur en de algemene vergadering (leden).

Meer informatie stichting
Meer informatie vereniging

Wijzigen statuten

De notaris verricht tevens op verzoek de werkzaamheden om de statuten van de B.V., de stichting of de vereniging te wijzigen. Zo nodig wordt ook het besluit van het betreffende orgaan op schrift gesteld, dat voldoet aan de op dat moment geldende statutaire regels van de B.V., de stichting of de vereniging.

Bij de wijziging van de statuten worden niet alleen de wensen van de cliënt meegenomen, maar ook de tussentijdse wetswijzigingen, mocht daarvan dan sprake zijn.

Meer informatie

Levering van aandelen

Ook voor de levering van de aandelen in een B.V. is de tussenkomst van de notaris vereist.
Tevens kan de notaris de koopovereenkomst opstellen, waarbij de afspraken (en garanties) tussen koper en verkoper ten aanzien van de over te dragen aandelen zijn vastgelegd.

Vaak wordt de koopprijs voor de over te dragen aandelen in de B.V. gestort op een kwaliteitsrekening (bijzondere bankrekening) van de notaris, waardoor koper en verkoper zekerheid hebben over de betaling van die koopprijs.

Meer informatie

Overdracht van onderneming(en)

Bij de beëindiging van een samenwerking (in de vorm van een vennootschap onder firma of maatschap), vindt er ook een overdracht plaats van de bedrijfsmiddelen van die vennootschap onder firma of van die maatschap aan de voortzetter(s) van de onderneming.
Indien tot de bedrijfsmiddelen een bedrijfspand behoort, wordt de overdracht van de onderneming via een notariële akte uitgevoerd.

Per bedrijfsmiddel (bedrijfspand, contracten, inventaris enzovoorts) moet er een afzonderlijke, correcte overdracht plaatsvinden. Daarvoor zorgt de notaris in dat geval.

Meer informatie

Maak een afspraak

We helpen u graag verder bij het regelen van al uw ondernemingsrecht.

Neem contact op voor vragen of het maken van een afspraak.